പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണമ്പറ്റ ഭാരതിവായനശാലയുടെ ഈ വർഷത്തെ (2021) വായനാപക്ഷാചരണത്തിന്റെ സമാപനം കുറിക്കുന്ന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാപാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണമ്പറ്റ ഭാരതിവായനശാലയുടെ ഈ വര്‍ഷത്തെ (2021) വായനാപക്ഷാചരണത്തിന്റെ സമാപനം കുറിക്കുന്ന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുന്നു.നം ചെയ്തു സംസാരിക്കുന്നു.

0 views

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.